Паспорт государственных услуг


Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім алуды аяқтамаған адамдарға анықтама беру

 

Выдача справки лицам, не завершившим техническое и профессиональное, послесреднее образование

 

 

Мемлекеттік мекеме

 

 

Государственный орган

«Шығыс Қазақстан облысының білім басқармасы» (http://bilimvko.gov.kz )

 «Управление образования Восточно-Казахстанской  области» (http://bilimvko.gov.kz )

Қызмет алушылар

Получатели услуги

Жеке тұлғалар

Физические лица

Қызмет көрсететін орын

 

 

Место предоставления услуги

 

- ШҚО ББ «Р.Байсейітов атындағы Семей қаржы-экономикалық колледжі» КМҚК

- мемлекеттік корпорация


- КГКП
«Семейский финансово-экономический колледж имени Р.Байсеитова» УО ВКО

  • Государственная корпорация

Қызмет құны

Стоимость услуги

Тегін

Бесплатно

Қызмет көрсету мерзімі

Срок оказания услуги

орналасқан жері бойынша көрсетілетін қызметті берушіге топтамасын тапсырған сәттен бастап – 3 (үш) жұмыс күні, көрсетілетін қызметті берушінің орналасқан жерінде болмаса – 8 (сегіз) жұмыс күні.

со дня сдачи документов услугодателю – 3 (три) рабочих дня, не по месту нахождения услугодателя – 8 (восемь) рабочих дней.

Мемлекеттік мекеме арқылы қызмет көрсету

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оказание услуги через госорган

көрсетілетін қызметті берушіге:

1) көрсетілетін қызметті алушының (не оның заңды өкілінің) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 1-қосымшаға сәйкес нысан бойынша техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымы басшысының атына техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім алуды аяқтамаған адамдарға анықтама беру туралы өтініші;

2) жеке басын куәландыратын құжаттың көшірмесі (түпнұсқасы сәйкестендіру үшін талап етіледі).

Құжаттардың қабылданғандығын растау осы мемлекеттік қызмет стандартына 2-қосымшаға сәйкес құжаттарды қабылдаған тұлғаның аты-жөні, сондай-ақ мөрі, кіріс нөмірі мен күні көрсетілген қолхат беру болып табылады.

Мемлекеттік корпорацияға:

1) көрсетілетін қызметті алушының (не оның заңды өкілінің) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 1-қосымшаға сәйкес нысан бойынша техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымы басшысының атына техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім алуды аяқтамаған адамдарға анықтама беру туралы өтініші;

2) көрсетілетін қызметті алушының жеке басын куәландыратын құжат (түпнұсқасы сәйкестендіру үшін талап етіледі);

 

1) заявление услугополучателя (либо его законного представителя) о предоставлении справки лицам, не завершившим техническое и профессиональное, послесреднее образование на имя руководителя организации технического и профессионального, послесреднего образования по форме согласно приложению 1 к настоящему стандарту государственной услуги;

2) копия документа, удостоверяющего личность (оригинал требуется для идентификации).

в Государственную корпорацию:

1) заявление услугополучателя (либо его законного представителя) о предоставлении справки лицам, не завершившим техническое и профессиональное, послесреднее образование на имя руководителя организации технического и профессионального, послесреднего образования по форме согласно приложению 1 к настоящему стандарту государственной услуги;

2) документ, удостоверяющий личность услугополучателя (требуется для идентификации личности).

Мемлекеттік қызмет көрсету нәтижесі

 

 

 

Результат оказания госуслуги

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2009 жылғы 12 маусымдағы № 289 бұйрығымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 5717 болып тіркелген) бекітілген нысан бойынша техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім алуды аяқтамаған адамдарға анықтама беру.

 

выдача справки лицам, не завершившим техническое и профессиональное, послесреднее образование, по форме утвержденной приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 12 июня 2009 года № 289 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 5717).

 

 

 


 

Техникалық және кәсіптік білім туралы құжаттардың қабылдау

 

Прием документов в организации технического и профессионального, послесреднего образования

Мемлекеттік мекеме

 

 

Государственный орган

«Шығыс Қазақстан облысының білім басқармасы» (http://bilimvko.gov.kz )

 «Управление образования Восточно-Казахстанской  области» (http://bilimvko.gov.kz )

Қызмет алушылар

Получатели услуги

Жеке тұлғалар

Физические лица

Қызмет көрсететін орын

 

 

Место предоставления услуги

көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесі:

- ШҚО ББ «Р.Байсейітов атындағы Семей қаржы-экономикалық колледжі» КМҚК

 канцелярия услугодателя :
- КГКП
«Семейский финансово-экономический колледж имени Р.Байсеитова» УО ВКО

Қызмет құны

Стоимость услуги

Тегін

Бесплатно

Қызмет көрсету мерзімі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Срок оказания услуги

1) мыналарға түсетін көрсетілетін қызметті алушылар үшін көрсетілетін қызметті берушіге құжаттар топтамасы тапсырылған сәттен бастап:

күндізгі оқу нысанына – 20 маусым мен 20 тамыз аралығында;

сырттай (кешкі) оқу нысанына – 20 маусым мен 20 қыркүйек аралығында;

2) көрсетілетін қызметті алушының құжаттар топтамасын тапсыруы үшін күтудің рұқсат етілген ең ұзақ уақыты – 15 минут;

3) қызмет көрсетудің рұқсат етілген ең ұзақ уақыты – 15 минут.

5. Мемлекеттік қызмет көрсету нысаны: қағаз түрінде.

Мемлекеттік қызмет көрсету нәтижесі техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беретін оқу орнына құжаттардың қабылданғаны туралы қолхат болып табылады.

 

1) с момента сдачи пакета документов услугодателю для услугополучателей, поступающих:

на очную форму обучения – с 20 июня по 20 августа;

на заочную(вечерную) формы обучения – с 20 июня по 20 сентября.

2) максимально допустимое время ожидания для сдачи пакета документов услугополучателем – 15 минут;

3) максимально допустимое время обслуживания – 15 минут. (законодательством не предусмотрен, срок установлен исходя из п.6 ст.26 ЗРК "Об образовании").

 Результатом оказания государственной услуги является расписка о приеме документов в учебное заведение технического и профессионального, послесреднего образования

 

Мемлекеттік қызметті көрсету нысаны (электронды/ қағаз түрінде)

Форма оказания государственной услуги (электронная/бумажная)

Қағаз жүзінде  

 

Бумажная

Мемлекеттік мекеме арқылы қызмет көрсету

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оказание услуги через госорган

1) қабылдау туралы еркін нысандағы өтініш; 2) білімі туралы құжаттың түпнұсқасы; 3) 3x4 см көлеміндегі 4 дана фотосурет; 4) Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің міндетін атқарушының 2010 жылғы 23 қарашадағы № 907 бұйрығымен бекітілген (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 6697 болып тіркелген) флюросуреті қоса берілген 086-У нысанындағы медициналық анықтама (І және ІІ топтағы мүгедектер мен бала жасынан мүгедектер үшін медициналық-әлеуметтік сараптаманың қорытындысы); 5) ұлттық бірыңғай тестілеудің немесе кешенді тестілеудің сертификаты (бар болса); 6) жеке басын куәландыратын құжат (тұлғаны салыстыру үшін).

Көрсетілетін қызметті алушының жеке басын куәландыратын құжаттарды жеке өзі немесе заңды өкілдері ұсынады.

Көрсетілетін қызметті алушылар – шетелдіктер және азаматтығы жоқ адамдар олардың мәртебесін айқындайтын, тұрғылықты жері бойынша тіркелгендігі туралы белгісі бар құжатты ұсынады:

1) шетелдік – шетелдіктің Қазақстан Республикасында тұруға ықтиярхаты; 2) азаматтығы жоқ тұлға – азаматтығы жоқ тұлғаның куәлігі; 3) босқын – босқын куәлігі; 4) пана іздеуші тұлға – пана іздеуші тұлғаның куәлігі; 5) оралман – оралман куәлігі.

Көрсетілетін қызметті алушыға осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына қосымшаға сәйкес нысан бойынша құжаттардың қабылданғаны туралы қолхат беріледі

Көрсетілетін қызметті беруші мемлекеттік қызметті көрсетуден белгіленген негіздер бойынша бас тартады.

 

1) заявление о приеме в произвольной форме; 2) подлинник документа об образовании; 3) фотографии размером 3х4 см в количестве 4-х штук; 4) медицинская справка формы 086-У c приложением флюроснимка (для инвалидов І и II группы и инвалидов с детства заключение медико-социальной экспертизы), утвержденная приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 23 ноября 2010 года № 907 (зарегистрированный в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 6697); 5) сертификат единого национального тестирования или комплексного тестирования (при наличии); 6) документ, удостоверяющий личность (для идентификации личности).

Документы, удостоверяющие личность услугополучателя, предъявляются лично или законными представителями.

Услугополучатели – иностранцы и лица без гражданства, также представляют документ, определяющий их статус, с отметкой о регистрации по месту проживания: 1) иностранец - вид на жительство иностранца в Республике Казахстан; 2) лицо без гражданства - удостоверение лица без гражданства; 3) беженец - удостоверение беженца; 4) лицо, ищущее убежище – свидетельство лица, ищущего убежище; 5) оралман – удостоверение оралмана.

Услугополучателю выдается расписка о приеме документов по форме.

Услугодатель отказывает в оказании государственной услуги по устнаовленным основаниям:

 

Мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартын бекіткен ҚР Білім және ғылым министрінің бұйрығының атауы

 

Наименование приказа Министра образования и науки РК, которым утвержден стандарт оказания данной услуги

ҚР Білім және ғылым министрінің 2015 жылғы 14 сәуірдегі № 200 «Техникалық және кәсіптік білім беру саласында көрсетілетін мемлекеттік қызметтер стандарттарын бекіту туралы» бұйрығы

 

Приказ Министра образования и науки РК «Об утверждении стандартов государственных услуг, оказываемых в сфере технического и профессионального образования» от 14 апреля 2015 года № 200

 

 


 

Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білімнің білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарындағы білім алушыларды ауыстыру және қайта қабылдау

 

Перевод и восстановление обучающихся в организациях образования, реализующих образовательные программы технического и профессионального, послесреднего образования

 

Мемлекеттік мекеме

 

 

Государственный орган

«Шығыс Қазақстан облысының білім басқармасы» (http://bilimvko.gov.kz )

 «Управление образования Восточно-Казахстанской  области» (http://bilimvko.gov.kz )

Қызмет алушылар

Получатели услуги

Жеке тұлғалар

Физические лица

Қызмет көрсететін орын

 

 

Место предоставления услуги

 көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесі:

- ШҚО ББ «Р.Байсейітов атындағы Семей қаржы-экономикалық колледжі» КМҚК

 канцелярия услугодателя :

- КГКП «Семейский финансово-экономический колледж имени Р.Байсеитова» УО ВКО

Қызмет құны

Стоимость услуги

Тегін

Бесплатно

Қызмет көрсету мерзімі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Срок оказания услуги

ауысу үшін:

көрсетілетін қызметті берушіге құжаттар топтамасын тапсырған сәттен бастап - бір ай ішінде, бірақ қабылдаушы білім беру ұйымының кезекті емтихан сессиясы басталғанға дейін бес күннен кешіктірмей.

Кәмелетке толмаған білім алушының ата-анасы немесе заңды өкілдері басқа мекен жайға көшкен жағдайда растау құжаттарын ұсынса, оны каникул кезеңінен басқа уақытта да ауыстыруға рұқсат беріледі;

қайта қабылдау үшін:

көрсетілетін қызметті берушіге құжаттар топтамасын тапсырған сәттен бастап екі апта ішінде;

оқу ақысын төлемегені үшін семестр кезінде оқудан шығарылған білім алушы төлемақы бойынша берешегін өтеген жағдайда;

оқудан шығарылған күннен бастап төрт аптаның ішінде, төлемақы бойынша берешегін өтегені туралы құжатты ұсынған жағдайда үш жұмыс күні ішінде:

көрсетілетін қызметті алушының құжаттар топтамасын тапсыруы үшін күтудің рұқсат етілген ең ұзақ уақыты - 15 минут;

қызмет көрсетудің рұқсат етілген ең ұзақ уақыты - 15 минут.

     для перевода:

с момента сдачи пакета документов услугодателю – в течение одного месяца, но не позже, чем за пять дней до начала очередной экзаменационной сессии принимающей организации образования.

В случае переезда родителей или законных представителей несовершеннолетнего обучающегося на другое место жительства, допускается его перевод не в каникулярный период при представлении подтверждающих документов.

для восстановления:

с момента сдачи пакета документов услугодателю – в течение двух недель со дня его подачи;

для восстановления отчисленных в течение семестра за неоплату обучения, в случае погашения задолженности:

в течение четырех недель после дня отчисления при предъявлении документа о погашении задолженности по оплате, в течение трех рабочих дней;

максимально допустимое время ожидания для сдачи пакета документов услугополучателем – 15 минут;

максимально допустимое время обслуживания – 15 минут.

 

Мемлекеттік мекеме арқылы қызмет көрсету

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оказание услуги через госорган

Көрсетілетін қызметті алушы көрсетілетін қызметті берушіге жүгінген жағдайда мемлекеттік қызмет көрсету мақсатында басқа білім беру ұйымына ауыстыру үшін қажетті құжаттар тізбесі:

1) ауыстыру туралы өтініш (еркін нысандағы);

2) ауыстыратын білім беру ұйымы басшысының қолымен куәландырылған білім алушының сынақ кітапшасының (немесе үлгерім кітапшасының) көшірмесі.

Көрсетілетін қызметті алушы көрсетілетін қызметті берушіге жүгінген жағдайда қайта қабылдау үшін мемлекеттік қызмет көрсету мақсатында қажетті құжаттар тізбесі:

1) қайта қабылдау туралы өтініш (еркін нысандағы);

2) "Білім алуды аяқтамаған адамдарға берілетін анықтама нысанын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2009 жылғы 12 маусымдағы № 289 бұйрығымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде N 5717 болып тіркелген) бекітілген нысан бойынша анықтама.

Оқу ақысын төлемегені үшін семестр кезінде оқудан шығарылған ақылы негізде оқитын білім алушы үшін төлемақы бойынша берешегін өтегені туралы құжат

 

Перечень документов, необходимых в целях оказания государственной услуги для восстановления при обращении услугополучателя к услугодателю:

1) заявление о восстановлении (в произвольной форме);

2) справка, выдаваемая лицам, не завершившим образование по форме, утвержденной приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 12 июня 2009 года № 289 "Об утверждении форм справки, выдаваемой лицам, не завершившим образование" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 5717).

Для обучающихся на платной основе, отчисленных в течение семестра за неоплату обучения, документ о погашении задолженности по оплате.

 

 

Заявление в произвольной форме и подтверждающие документы.

ХҚО арқылы қызмет көрсету

Оказание услуги через ЦОН

Жоқ

 

Нет

Мемлекеттік қызмет көрсету нәтижесі

 

 

 

Результат оказания госуслуги

Білім алушыларды техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарына ауыстыру немесе қайта қабылдау туралы бұйрық.

Приказ о переводе или восстановлении обучающихся в учебное заведение технического и профессионального, послесреднего образования.

 


 

 

«Техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарында білім алушыларға жатақхана беру»

 

 «Предоставление общежития обучающимся в организациях

технического и профессионального образования»

 

Мемлекеттік мекеме

 

 

Государственный орган

«Шығыс Қазақстан облысының білім басқармасы» (http://bilimvko.gov.kz )

 «Управление образования Восточно-Казахстанской  области» (http://bilimvko.gov.kz )

Қызмет алушылар

Получатели услуги

Жеке тұлғалар

Физические лица

Қызмет көрсететін орын

 

 

 

 

 

Место предоставления услуги

1) «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы» коммерциялық емес акционерлік қоғамы»;

2) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесі:

- ШҚО ББ «Р.Байсейітов атындағы Семей қаржы-экономикалық колледжі» КМҚК

 

1) некоммерческое акционерное общество «Государственная корпорация «Правительство для граждан»;

2) канцелярия услугодателя :
- КГКП
«Семейский финансово-экономический колледж имени Р.Байсеитова» УО ВКО

Қызмет құны

 

Стоимость услуги

Тегін

 

Бесплатно

Қызмет көрсету мерзімі

 

 

 

 

Срок оказания услуги

техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарында білім алушылар (бұдан әрі – көрсетілетін қызметті алушы) көрсетілетін қызметті берушіге қажетті құжаттар топтамасын тапсырған сәттен бастап – 10 жұмыс күні ішінде;

 

с момента сдачи пакета документов обучающимся в организациях технического и профессионального образования –10 рабочих дней;

 

Мемлекеттік қызметті

көрсету нысаны

(электронды/ қағаз түрінде)

 

Форма оказания

государственной услуги

(электронная/бумажная)

Қағаз жүзінде

 

 

 

 

бумажная

 

Қажетті құжаттар

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Необходимые документы

 

 

 

 

 

 

 

 

Көрсетілетін қызметті алушы мемлекеттік қызметті көрсету үшін көрсетілетін қызмет берушіге жүгінген кезде қажетті құжаттар тізбесі:
1) осы стандартқа 2-қосымшаға сәйкес нысан бойынша ұйым басшысының атына жатақханадан орын беру туралы өтініш;

2) отбасы болған жағдайда, отбасының құрамы туралы анықтама;

3) ата-анасының (ата-аналарының) қайтыс болуы туралы куәліктің көшірмесі (жетім балалар үшін);

4) отбасында 4 немесе одан да көп баланың болуы туралы анықтама (көпбалалы отбасылардан шыққан балалар үшін);

5) Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрінің 2014 жылғы 1 сәуірдегі № 142-І бұйрығымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 9377 болып тіркелген) бекітілген нысан бойынша мүгедектігін растау туралы анықтама;

6) мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек алу үшін құқықты растау туралы анықтама немесе жан басына шаққандағы орташа табысы күнкөріс деңгейінен төмен отбасылардан шыққан балалар үшін атаулы әлеуметтік көмек көрсетудің жоқтығы туралы анықтама;

7) жеке басын куәландыратын құжат (салыстыру үшін).

Құжаттардың қабылданғанын растау құжаттарды қабылдаған адамның тегі мен аты-жөні, сондай-ақ мөртаңба, кіріс нөмірі және күні көрсетіле отырып, қолхат беру болып табылады.

 

1) заявление на имя руководителя организации о предоставлении места в общежитии по форме, согласно приложению 2 к настоящему стандарту;

2) справка о составе семьи, при наличии семьи;

3) копия свидетельства о смерти родителя (родителей) (для детей – сирот);

4) справка о наличии в семье 4-х и более детей (для детей из многодетных семей);

5) справка о подтверждении инвалидности по форме, утвержденной приказом Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 1 апреля 2014 года № 142-I (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 9377);

6) справка о подтверждении права для получения государственной адресной социальной помощи или справка об отсутствии оказания адресной социальной помощи, для детей из семей в которых среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума;

7) документ удостоверяющий личность (для идентификации).

Подтверждением принятия документов является выдача расписки с указанием фамилии и инициалов лица, принявшего документов, а также штамп, входящий номер и дата.

Мемлекеттік қызмет көрсету нәтижесі

 

 

 

Результат оказания государственной услуги

техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарында білім алушыларға осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 1-қосымшаға сәйкес нысан бойынша жатақхана беру туралы жолдама.

 

направление о предоставлении общежития обучающимся в организациях технического и профессионального образования по форме согласно приложению 1 к настоящему стандарту государственной услуги.

 

 

 


 

Техникалық және кәсіптік білім туралы құжаттардың телнұсқаларын беру

 

Выдача дубликатов документов о техническом и профессиональном образовании

Мемлекеттік мекеме

 

 

Государственный орган

«Шығыс Қазақстан облысының білім басқармасы» (http://bilimvko.gov.kz )

 «Управление образования Восточно-Казахстанской  области» (http://bilimvko.gov.kz )

Қызмет алушылар

Получатели услуги

Жеке тұлғалар

Физические лица

Қызмет көрсететін орын

 

 

 

 

 

Место предоставления услуги

1) «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы» коммерциялық емес акционерлік қоғамы»;

2) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесі:

- ШҚО ББ «Р.Байсейітов атындағы Семей қаржы-экономикалық колледжі» КМҚК

 

1) некоммерческое акционерное общество «Государственная корпорация «Правительство для граждан»;

2) канцелярия услугодателя :
- КГКП
«Семейский финансово-экономический колледж имени Р.Байсеитова» УО ВКО

Қызмет құны

Стоимость услуги

Тегін

Бесплатно

Қызмет көрсету мерзімі

Срок оказания услуги

20 күнтізбелік күн

20 календарных дней

«Электронды үкімет» порталында қызмет көрсету

Оказание услуги на портале «электронного правительства»

Жоқ

 

 

Нет  

Мемлекеттік мекеме арқылы қызмет көрсету

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оказание услуги через госорган

көрсетілетін қызметті берушіге:

1) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 1-қосымшаға сәйкес нысан бойынша білім туралы құжаттың жоғалу мән-жайлары немесе басқа да себептері (тегінің, атының, әкесі атының (бар болған жағдайда) өзгеруі, құжаттардың қабылданғанын растау жарамсыздығы немесе оны толтыру кезіндегі қателер) баяндалған өтініш;

2) жеке басын куәландыратын құжат (салыстыру үшін).

Құжаттарды қабылдаған адамның тегі және аты-жөні, сондай-ақ, мөртабан, кіріс нөмірі және күні көрсетіле отырып,  нысан бойынша құжаттардың қабылданғаны туралы қолхат беру болып табылады.

 

к услугодателю:

1) заявление по форме, согласно приложению 1 к настоящему стандарту государственной услуги, в котором излагаются обстоятельства утери документа об образовании или другие причины (изменение фамилии, имени, отчества (при его наличии), негодность или ошибки при заполнении документа);

2) документ, удостоверяющий личность (для идентификации личности).

Подтверждением принятия документов является выдача расписки о приеме документов по форме, с указанием фамилии и инициалов лица, принявшего документов, а также штамп, входящий номер и дата.

«Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы» коммерциялық емес акционерлік қоғамы»  арқылы қызмет көрсету

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оказание услуги через некоммерческое акционерное общество «Государственная корпорация «Правительство для граждан»

1) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 1-қосымшаға сәйкес нысан бойынша техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім оқу орны басшысының атына өтініш, онда білім туралы құжаттың жоғалу мән-жайлары немесе басқа да себептері (тегінің, атының, әкесі атының (бар болған жағдайда) өзгеруі, жарамсыздығы немесе оны толтыру кезіндегі қателер) баяндалады;

2) жеке басын куәландыратын құжат (салыстыру үшін).

Техникалық және кәсіптік білім беретін оқу орны таратылған жағдайда көрсетілетін қызметті алушы техникалық және кәсіптік білім беретін оқу орнының орналасқан жеріндегі мұрағатқа жүгінеді.

Осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 9-тармағында көрсетілген құжаттарды Мемлекеттік корпорацияға тапсырған жағдайда көрсетілетін қызметті алушыға нысан бойынша құжаттардың қабылданғаны туралы қолхат беріледі.

 

1) заявление на имя руководителя организации технического и профессионального, послесреднего образования по форме согласно приложению 1 к настоящему стандарту государственной услуги, в котором излагаются обстоятельства утери документа об образовании или другие причины (изменение фамилии, имени, отчества (при его наличии), негодность или ошибки при заполнении документа);

2) документ, удостоверяющий личность (для идентификации).

В случае ликвидации организации технического и профессионального, послесреднего образования услугополучатель обращается в архив по месту нахождения учебного заведения технического и профессионального, послесреднего образования.

При сдаче документов в Государственную корпорацию, указанных в настоящем пункте, услугополучателю выдается расписка о приеме документов по форме.

 

Мемлекеттік қызметті көрсету нәтижесі

 

Результат оказания госуслуги

Техникалық және кәсіптік білім туралы құжаттардың телнұсқасы

 

Дубликат документов о техническом и профессиональном образовании

 


 

Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту, бастауыш, негізгі орта, жалпы орта,

техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарының  педагог қызметкерлері мен оларға теңестірілген тұлғаларға біліктілік санаттарын беру (растау) үшін оларды аттестаттаудан өткізуге құжаттар қабылдау

 

Прием документов для прохождения аттестации на присвоение (подтверждение) квалификационных категорий педагогическим работникам и приравненным к ним лицам организаций образования, реализующих программы дошкольного воспитания и обучения, начального, основного среднего, общего среднего, технического

и профессионального, послесреднего образования

 

 

Мемлекеттік мекеме

Государственный орган

«Шығыс Қазақстан облысының білім басқармасы» (http://bilimvko.gov.kz)

 «Управление образования Восточно-Казахстанской  области» (http://bilimvko.gov.kz )

Қызмет алушылар

Получатели услуги

Жеке тұлғалар

 

Физические лица

Қызмет көрсететін орын

 

Место предоставления услуги

көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесі:

- ШҚО ББ «Р.Байсейітов атындағы Семей қаржы-экономикалық колледжі» КМҚК

- мемлекеттік корпорация

 канцелярия услугодателя :
- КГКП
«Семейский финансово-экономический колледж имени Р.Байсеитова» УО ВКО

-государственная корпорация

Қызмет құны

Стоимость услуги

тегін

бесплатно

Қызмет көрсету мерзімі

 

Срок оказания услуги

орналасқан жері бойынша – 3 (үш) жұмыс күні, орналасқан жері бойынша емес – 7(жеті) жұмыс күні

 

по месту нахождения услугодателя – 3 (три) рабочих дня, не по месту нахождения услугодателя – 7 (семь) рабочих дней.

Мемлекеттік кәсіпорын арқылы қызмет көрсету

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оказание услуги через государственное предприятие

Көрсетілетін қызметті алушының көрсетілетін қызметті берушіге жүгінген кезде мемлекеттік қызмет көрсету үшін қажетті құжаттар тізбесі:

1)Көрсетілетін қызметті 1-қосымшаға сәйкес аттестаттауға өтініш;

2) жеке басын куәландыратын құжат көшірмесі (тұлғаны сәйкестендіру үшін қажет);

3) білімі туралы диплом көшірмесі;

4) біліктілікті арттыру туралы құжат көшірмесі;

5) қызметкердің еңбек қызметін растайтын құжатының көшірмесі;

6) бұрын берген біліктілік санаты туралы куәлік көшірмесі (жоғары білім беру ұйымдарынан ауысқан және біліктілік санаттары жоқ педагог қызметкерлерден басқа);

7) Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2016 жылғы 27 қаңтардағы № 83 бұйрығымен бекітілген "Мектепке дейінгі, бастауыш, негізгі орта, жалпы орта білімнің жалпы білім беретін оқу бағдарламаларын, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білімнің білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарында жұмыс істейтін педагог қызметкерлер мен оларға теңестірілген тұлғаларды және білім және ғылым саласындағы басқа да азаматтық қызметшілерді аттестаттаудан өткізу қағидалары мен шарттарына сәйкес (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 13317 болып тіркелген) кәсіптік жетістіктері туралы мәліметтер (болған жағдайда).

Құжаттар Мемлекеттік корпорация арқылы қабылданған кезде көрсетілетін қызметті алушыға тиісті құжаттардың қабылданғаны туралы қолхат беріледі.

Көрсетілетін қызметті беруші:

1) мемлекеттік қызметті алу үшін көрсетілетін қызметті алушы ұсынған құжаттардың және (немесе) олардағы деректердің дұрыс еместігі белгіленген;

2) көрсетілетін қызметті алушы және (немесе) мемлекеттік қызмет көрсету үшін материалдар, деректер және мәліметтер қажетті талаптарға сәйкес келмеген жағдайда мемлекеттік қызмет көрсетуден бас тартады.

 

Перечень необходимых документов для оказания государственной услуги при обращении услугополучателя:

к услугодателю:

1) заявление согласно приложению 1 к настоящему Стандарту;

2) документ, удостоверяющий личность услугополучателя (требуется для идентификации личности);

3) копия диплома об образовании;

4) копия документа о повышении квалификации;

5) копия документа, подтверждающего трудовую деятельность работника;

6) копия удостоверения о ранее присвоенной квалификационной категории (кроме педагогических работников, перешедших из организаций высшего образования и не имеющих квалификационных категорий);

7) сведения о профессиональных достижениях (при их наличии) в соответствии с Правилами и условиями проведения аттестации педагогических работников и приравненных к ним лиц, занимающих должности в организациях образования, реализующих общеобразовательные учебные программы дошкольного, начального, основного среднего, общего среднего, образовательные программы технического и профессионального, послесреднего образования, и иных гражданских служащих в сфере образования и науки , утвержденными приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 27 января 2016 года № 83 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 13317).

При приеме документов через Государственную корпорацию услугополучателю выдается расписка о приеме соответствующих документов.

Услугодатель отказывает в оказании государственной услуги, в случаях:

1) установления недостоверности документов, представленных услугополучателем для получения государственной услуги, и (или) данных (сведений), содержащихся в них;

2) несоответствия услугополучателя и (или) представленных материалов, данных и сведений, необходимых для оказания государственной услуги, требованиям.

В случае предоставления услугополучателем неполного пакета документов согласно перечню, предусмотренному пунктом 9 настоящего стандарта государственной услуги, и (или) документов с истекшим сроком действия услугодатель выдает расписку об отказе в приеме документов в произвольной форме.

 

Мемлекеттік қызмет көрсету нәтижесі

 

 

 

 

Результат оказания госуслуги

техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарының  педагог қызметкерлері мен оларға теңестірілген тұлғаларға біліктілік санаттарын беру (растау) үшін оларды аттестаттаудан өткізуге құжаттар қабылдау туралы қолхат

 

Выдача расписки о приеме документов для прохождения аттестации на присвоение  (подтверждение) квалификационной категории педагогическим работникам и приравненным к ним лицам организаций образования, реализующих программы технического и профессионального, послесреднего образования.

 

 


 

Білім беру ұйымдарында білім алушыларға академиялық демалыс беру

 

Предоставление академических отпусков обучающимся в организациях образования

 

Мемлекеттік мекеме

 

Государственный орган

«Шығыс Қазақстан облысының білім басқармасы» (http://bilimvko.gov.kz)

 «Управление образования Восточно-Казахстанской  области» (http://bilimvko.gov.kz )

Қызмет алушылар

Получатели услуги

Жеке тұлғалар

 

Физические лица

Қызмет көрсететін орын

 

Место предоставления услуги

1) «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы» коммерциялық емес акционерлік қоғамы»;

2) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесі:

- ШҚО ББ «Р.Байсейітов атындағы Семей қаржы-экономикалық колледжі» КМҚК

 

1) некоммерческое акционерное общество «Государственная корпорация «Правительство для граждан»;

2)канцелярия услугодателя :

- КГКП «Семейский финансово-экономический колледж имени Р.Байсеитова» УО ВКО

Қызмет құны

Стоимость услуги

Тегін

 

Бесплатно

Қызмет көрсету мерзімі

Срок оказания услуги

3  жұмыс күні

 

 

3 рабочих дня

қызмет көрсету

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оказание услуги

көрсетілетін қызметті берушіге:

сырқатына байланысты ұзақтығы 6 айдан 12 айға дейін академиялық демалыс беру үшін:

1) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 1-қосымшаға сәйкес нысан бойынша көрсетілетін қызметті алушының (не оның заңды өкілінің) білім беру ұйымы басшысының атына академиялық демалыс беру туралы өтініші;

2) амбулаториялық-емханалық ұйым жанындағы дәрігерлік-консультациялық комиссияның (бұдан әрі – ДКК) қорытындысы;

ұзақтығы 36 айдан аспайтын туберкулезбен ауырған жағдайда академиялық демалыс беру үшін:

1) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 1-қосымшаға сәйкес нысан бойынша көрсетілетін қызметті алушының (не оның заңды өкілінің) білім беру ұйымы басшысының атына академиялық демалыс беру туралы өтініші;

2) туберкулезге қарсы ұйымның Орталықтандырылған дәрігерлік-консультациялық комиссиясының (бұдан әрі – ОДКК) шешімі;

бала үш жасқа толғанға дейін академиялық демалыс беру үшін:

1) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 1-қосымшаға сәйкес нысан бойынша көрсетілетін қызметті алушының (не оның заңды өкілінің) білім беру ұйымы басшысының атына академиялық демалыс беру туралы өтініші;

2) туу, ұл немесе қыз бала асырап алу туралы (куәлік) құжаттар;

әскери қызметке шақырылатын студентке академиялық демалыс беру үшін:

1) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 1-қосымшаға сәйкес нысан бойынша көрсетілетін қызметті алушының (не оның заңды өкілінің) білім беру ұйымы басшысының атына академиялық демалыс беру туралы өтініші;

2) әскери қызметке шақыру туралы қағаз;

Мемлекеттік корпорацияға:

ұзақтығы 6 айдан 12 айға дейін ауырған жағдайда академиялық демалыс беру үшін:

1) жеке басын куәландыратын құжат (сәйкестендіру үшін талап етіледі);

2) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 1-қосымшаға сәйкес нысан бойынша көрсетілетін қызметті алушының (не оның заңды өкілінің) білім беру ұйымы басшысының атына академиялық демалыс беру туралы өтініші;

3) амбулаториялық-емханалық ұйым жанындағы ДКК қорытындысы.

ұзақтығы 36 айдан аспайтын туберкулезбен ауырған жағдайда академиялық демалыс беру үшін:

1) жеке басын куәландыратын құжат (сәйкестендіру үшін талап етіледі);

2) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 1-қосымшаға сәйкес нысан бойынша көрсетілетін қызметті алушының (не оның заңды өкілінің) білім беру ұйымы басшысының атына академиялық демалыс беру туралы өтініші;

3) туберкулезге қарсы ұйымның ОДКК шешімі;

бала үш жасқа толғанға дейін академиялық демалыс беру үшін:

1) жеке басын куәландыратын құжат (сәйкестендіру үшін талап етіледі);

2) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 1-қосымшаға сәйкес нысан бойынша көрсетілетін қызметті алушының (не оның заңды өкілінің) білім беру ұйымы басшысының атына академиялық демалыс беру туралы өтініші;

әскери қызметке шақырылатын студентке академиялық демалыс беру үшін:

1) жеке басын куәландыратын құжат (сәйкестендіру үшін талап етіледі);

2) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 1-қосымшаға сәйкес нысан бойынша көрсетілетін қызметті алушының (не оның заңды өкілінің) білім беру ұйымы басшысының атына академиялық демалыс беру туралы өтініші;

3) әскери қызметке шақыру туралы қағаз.

Құжаттар Мемлекеттік корпорация арқылы қабылданған жағдайда, көрсетілетін қызметті алушыға тиісті құжаттардың қабылданғаны туралы қолхат беріледі.

Көрсетілетін қызметті беруші мынадай жағдайларда мемлекеттік қызметті көрсетуден бас тартады:

1) көрсетілетін қызметті алушының мемлекеттік көрсетілетін қызметті алу үшін ұсынған құжаттарының және (немесе) ондағы деректердің (мәліметтің) дұрыс еместігін анықтау;

2) "Денсаулық сақтау ұйымдарының бастапқы медициналық құжаттама нысандарын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің міндетін атқарушының 2010 жылғы 23 қарашадағы № 907 бұйрығымен бекітілген (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 6697 болып тіркелген) талаптарға көрсетілетін қызметті алушының және (немесе) ұсынылған материалдардың, мемлекеттік қызмет көрсету үшін қажетті деректер мен мәліметтердің сәйкес болмауы.

Көрсетілетін қызметті алушы осы стандарттың 9-тармағында қарастырылған тізбеге сәйкес құжаттар топтамасын толық ұсынбаған және (немесе) қолдану мерзімі өткен құжаттарды ұсынған жағдайда, көрсетілетін қызметті беруші осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 2-қосымшаға сәйкес нысан бойынша құжаттарды қабылдаудан бас тарту туралы қолхат береді.

 

для предоставления академического отпуска по болезни продолжительностью сроком от 6 до 12 месяцев:

1) заявление услугополучателя (либо его законного представителя) о предоставлении академического отпуска на имя руководителя организации образования по форме согласно приложению 1 к настоящему стандарту государственной услуги;

2) заключения врачебно-консультативной комиссии (далее - ВКК) при амбулаторно-поликлинической организации;

для предоставления академического отпуска в случае болезни туберкулезом продолжительностью сроком не более 36 месяцев:

1) заявление услугополучателя (либо его законного представителя) о предоставлении академического отпуска на имя руководителя организации образования по форме согласно приложению 1 к настоящему стандарту государственной услуги;

2) решения Централизованной врачебно-консультативной комиссии (далее - ЦВКК) противотуберкулезной организации;

для предоставления академического отпуска до достижения ребенком возраста трех лет:

1) заявление услугополучателя (либо его законного представителя) о предоставлении академического отпуска на имя руководителя организации образования по форме согласно приложению 1 к настоящему стандарту государственной услуги;

2) документы (свидетельство) о рождении, усыновлении или удочерении ребенка;

для предоставления академического отпуска студентам-призывникам:

1) заявление услугополучателя (либо его законного представителя) о предоставлении академического отпуска на имя руководителя организации образования по форме согласно приложению 1 к настоящему стандарту государственной услуги;

2) повестка о призыве на воинскую службу;

в Государственную корпорацию:

для предоставления академического отпуска по болезни продолжительностью сроком от 6 до 12 месяцев:

1) документ, удостоверяющий личность (требуется для идентификации);

2) заявление услугополучателя (либо его законного представителя) о предоставлении академического отпуска на имя руководителя организации образования по форме согласно приложению 1 к настоящему стандарту государственной услуги;

3) заключения ВКК при амбулаторно-поликлинической организации.

для предоставления академического отпуска в случае болезни туберкулезом продолжительностью сроком не более 36 месяцев:

1) документ, удостоверяющий личность (требуется для идентификации);

2) заявление услугополучателя (либо его законного представителя) о предоставлении академическогоотпуска на имя руководителя организации образования по форме согласно приложению 1 к настоящему стандарту государственной услуги;

3) решения ЦВКК противотуберкулезной организации;

для предоставления академического отпуска до достижения ребенком возраста трех лет:

1) документ, удостоверяющий личность (требуется для идентификации);

2) заявление услугополучателя (либо его законного представителя) о предоставлении академического отпуска на имя руководителя организации образования по форме согласно приложению 1 к настоящему стандарту государственной услуги;

для предоставления академического отпуска студентам-призывникам:

1) документ, удостоверяющий личность (требуется для идентификации);

2) заявление услугополучателя (либо его законного представителя) о предоставлении академического отпуска на имя руководителя организации образования по форме согласно приложению 1 к настоящему стандарту государственной услуги;

3) повестка о призыве на воинскую службу.

При приеме документов через Государственную корпорацию услугополучателю выдается расписка о приеме соответствующих документов.

 Услугодатель отказывает в оказании государственной услуги, в случаях:

1) установления недостоверности документов, представленных услугополучателем для получения государственной услуги, и (или) данных (сведений), содержащихся в них;

2) несоответствия услугополучателя и (или) представленных материалов, данных и сведений, необходимых для оказания государственной услуги, требованиям, установленным приказом исполняющего обязанности Министра здравоохранения Республики Казахстан от 23 ноября 2010 года № 907 "Об утверждении форм первичной медицинской документации организаций здравоохранения" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 6697).

В случаях предоставления услугополучателем неполного пакета документов согласно перечню, предусмотренному пунктом 9 настоящего стандарта государственной услуги, и (или) документов с истекшим сроком действия услугодатель выдает расписку об отказе в приеме документов.

Мемлекеттік қызметті көрсету нәтижесі

 

 

Результат оказания госуслуги

Белгіленген тәртіппен расталған білім беру ұйымы басшысының білім алушыға басталу және аяқталу мерзімін көрсете отырып, академиялық демалыс беру туралы бұйрығының  көшірмесі мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 10-тармағында белгіленген негіздеме бойынша мемлекеттік қызмет көрсетуден бас тарту туралы дәлелді жауап

 

Заверенная в установленном порядке копия приказа руководителя организаций образования о предоставлении обучающемуся академического отпуска с указанием его сроков начала и окончания, либо мотивированный ответ об отказе в оказании государственной услуги .

 

 Автор: admin

Мақалада:

Өзгертілген: 2019-08-17 19:43