Бұйрық 264


Техникалықжәнекәсіптік, орта білімненкейінгіжәнежоғарыбілімніңбілім беру бағдарламаларыніскеасыратынбілім беру ұйымдарынаоқуғатүсукезіндеқабылдауквотасыныңмөлшерінбекітутуралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 28 ақпандағы № 264Қаулысы.

      "Білім туралы" Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 27 шілдедегі Заңының 4-бабының 24-1) тармақшасын  және 26-бабының8-тармағын  іске асыру мақсатында Қазақстан Республикасының ҮкіметіҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

      1. Бекітілгенмемлекеттікбілім беру тапсырысынантехникалықжәнекәсіптік, орта білімненкейінгіжәнежоғарыбілімніңбілім беру бағдарламаларыніскеасыратынбілім беру ұйымдарынаоқуғатүсукезіндеқабылдауквотасыныңмөлшерібекітілсін:

      1) І, II топтардағымүгедектер, бала кезіненмүгедектер, мүгедекбалаларарасынаншыққаназаматтарүшін – 1 пайыз;

      2) жеңілдіктер мен кепілдіктербойыншаҰлыОтансоғысыныңқатысушылары мен мүгедектерінетеңестірілгенадамдарүшін – 0,5 пайыз;

      3) ауылдыңәлеуметтік-экономикалықдамуынайқындайтынмамандықтарбойыншаауылжастарыарасынаншыққаназаматтарүшін – 30 пайыз;

      4) ҚазақстанРеспубликасыныңазаматтарыболыптабылмайтынұлтықазақадамдарүшін – 4 пайыз;

      5) жетімбалаларжәнеата-аналарыныңқамқорлығынсызқалғанбалалар, сондай-ақкәмелеттікжасқатолғанғадейіната-анасынанайырылғаннемесеата-анасыныңқамқорлығынсызқалғанжастарқатарындағыҚазақстанРеспубликасыныңазаматтарыүшін – 1 пайыз;

      6) ҚазақстанРеспубликасыныңҮкіметіайқындағанөңірлергеқонысаударғанауылжастарыарасынаншыққанҚазақстанРеспубликасыныңазаматтарыүшін – 10 пайыз;

      7) кәмелеткетолмағантөртжәнеоданкөп бала тәрбиелепотырғанотбасылардағыбалаларүшін – 5 пайыз;

      8) кеміндеүшжылтолықемесотбасымәртебесі бар отбасылардағыбалаларүшін – 1 пайыз;

      9) бала кезіненмүгедекбалаларды, біріншіжәнеекіншітоптардағымүгедектердітәрбиелепотырғанотбасылардағыбалаларүшін – 1 пайыз.Автор: admin

Мақалада:

Өзгертілген: 2022-06-20 10:19