Бұйрық 264. Білім беру ұйымдарына оқуға түсу кезінде қабылдау квотасының мөлшері


Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі және жоғары білімнің білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарына оқуға түсу кезінде қабылдау квотасының мөлшерін бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 28 ақпандағы № 264 Қаулысы.

      "Білім туралы" Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 27 шілдедегі Заңының 4-бабының 24-1) тармақшасын  және 26-бабының8-тармағын  іске асыру мақсатында Қазақстан Республикасының ҮкіметіҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

      1. Бекітілгенмемлекеттікбілім беру тапсырысынантехникалықжәнекәсіптік, орта білімненкейінгіжәнежоғарыбілімніңбілім беру бағдарламаларыніскеасыратынбілім беру ұйымдарынаоқуғатүсукезіндеқабылдауквотасыныңмөлшерібекітілсін:

      1) І, II топтардағымүгедектер, бала кезіненмүгедектер, мүгедекбалаларарасынаншыққаназаматтарүшін – 1 пайыз;

      2) жеңілдіктер мен кепілдіктербойыншаҰлыОтансоғысыныңқатысушылары мен мүгедектерінетеңестірілгенадамдарүшін – 0,5 пайыз;

      3) ауылдыңәлеуметтік-экономикалықдамуынайқындайтынмамандықтарбойыншаауылжастарыарасынаншыққаназаматтарүшін – 30 пайыз;

      4) ҚазақстанРеспубликасыныңазаматтарыболыптабылмайтынұлтықазақадамдарүшін – 4 пайыз;

      5) жетім балалар және ата-аналарының қамқорлығынсыз қалғанбалалар, сондай-ақкәмелеттікжасқатолғанғадейіната-анасынанайырылғаннемесеата-анасыныңқамқорлығынсызқалғанжастарқатарындағыҚазақстанРеспубликасыныңазаматтарыүшін – 1 пайыз;

      6) Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындаған өңірлерге қонысаударған ауыл жастары арасынаншыққанҚазақстанРеспубликасыныңазаматтарыүшін – 10 пайыз;

      7) кәмелеткетолмағантөртжәнеоданкөп бала тәрбиелепотырғанотбасылардағыбалаларүшін – 5 пайыз;

      8) кеміндеүшжылтолықемесотбасымәртебесі бар отбасылардағыбалаларүшін – 1 пайыз;

      9) бала кезіненмүгедекбалаларды, біріншіжәнеекіншітоптардағымүгедектердітәрбиелепотырғанотбасылардағыбалаларүшін – 1 пайыз.


Автор: admin

Мақалада:

Өзгертілген: 2022-07-05 15:14