Мемлекеттік қызмет төлқұжаты

Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту, бастауыш, негізгі орта, жалпы орта,

техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарының педагог қызметкерлері мен оларға теңестірілген тұлғаларға біліктілік санаттарын беру (растау) үшін оларды аттестаттаудан өткізуге құжаттар қабылдау

Прием документов для прохождения аттестации на присвоение (подтверждение) квалификационных категорий педагогическим работникам и приравненным к ним лицам организаций образования, реализующих программы дошкольного воспитания и обучения, начального, основного среднего, общего среднего, технического

и профессионального, послесреднего образования

Мемлекеттік мекеме

Государственный орган

«Шығыс Қазақстан облысының білім басқармасы» (http://bilimvko.gov.kz)

«Управление образования Восточно-Казахстанской области» (http://bilimvko.gov.kz)

Қызмет алушылар

Получатели услуги

Жеке тұлғалар

Физические лица

Қызмет көрсететін орын

Место предоставления услуги

көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесі:

- ШҚО ББ «Р.Байсейітов атындағы Семей қаржы-экономикалық колледжі» КМҚК

канцелярия услугодателя :
- КГКП
«Семейский финансово-экономический колледж имени Р.Байсеитова» УО ВКО

Қызмет құны

Стоимость услуги

тегін

бесплатно

Қызмет көрсету мерзімі

Срок оказания услуги

20 минут

20 минут

Мемлекеттік кәсіпорын арқылы қызмет көрсету

Оказание услуги через государственное предприятие

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2015 жылғы 9қарашадағы № 632 бұйрығымен бекітілген Стандарттың 9-тармағында көрсетілген қажетті құжаттармен қоса көрсетілетін қызметті алушының өтініші

- жеке басын куәландыратын құжат көшірмесі;

- білімі туралы диплом көшірмесі;

- біліктілікті арттыру туралы құжат көшірмесі;

- қызметкердің еңбек қызметін растайтын құжатының көшірмесі;

- бұрын берген біліктілік санаты туралы куәлік көшірмесі (жоғары білім беру ұйымдарынан ауысқан және біліктілік санаттары жоқ педагог қызметкерлерден басқа);

- Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2016 жылғы 27қаңтардағы № 83 бұйрығымен бекітілгенБілім және ғылым саласындағы азаматтық қызметшілерді аттестаттаудан өткізу қағидалары мен шартын, сондай-ақМектепке дейінгі, бастауыш, негізгі орта, жалпы орта, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білімнің білім беретін оқу бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарында жұмыс істейтін педагог қызметкерлер мен оларға теңестірілген тұлғаларды аттестаттаудан өткізу қағидалары мен шартына сәйкес кәсіптік жетістіктері туралы мәліметтер (болған жағдайда)

Заявление услугополучателя с приложением необходимых документов, указанных в пункте 9 Стандарта, утвержденного приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 9ноября 2015 года № 632

- копия документа, удостоверяющего личность;

- копия диплома об образовании;

- копия документа о повышении квалификации;

- копия документа, подтверждающего трудовую деятельность;

копия удостоверения о ранее присвоенной квалификационной категории (кроме педагогических работников, перешедших из организации высшего образования и не имеющих квалификационных категорий);

- сведения о профессиональных достижениях (при их наличии) в соответствии с Правилами проведения и условиями аттестации гражданских служащих в сфере образования и науки, а также с Правилами проведения и условиями аттестации педагогических работников и приравненных к ним лиц, занимающих должности в организациях образования, реализующих образовательные учебные программы дошкольного, начального, основного среднего, общего среднего, технического и профессионального, послесреднего образования, утвержденными приказом Министра образования и науки РК от 27января 2016 года № 83.

Мемлекеттік қызмет көрсету нәтижесі

Результат оказания госуслуги

Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту, бастауыш, негізгі орта, жалпы орта, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарының педагог қызметкерлері мен оларға теңестірілген тұлғаларға біліктілік санаттарын беру (растау) үшін оларды аттестаттаудан өткізуге құжаттар қабылдау туралы қолхат

Выдача расписки о приеме документов для прохождения аттестации на присвоение (подтверждение) квалификационной категории педагогическим работникам и приравненным к ним лицам организаций образования, реализующих программы дошкольного воспитания и обучения, начального, основного среднего, общего среднего, технического и профессионального, послесреднего образования.

Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білімнің білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарындағы білім алушыларды ауыстыру және қайта қабылдау

Перевод и восстановление обучающихся в организациях образования, реализующих образовательные программы технического и профессионального, послесреднего образования

Мемлекеттік мекеме

Государственный орган

«Шығыс Қазақстан облысының білім басқармасы» (http://bilimvko.gov.kz)

«Управление образования Восточно-Казахстанской области» (http://bilimvko.gov.kz)

Қызмет алушылар

Получатели услуги

Жеке тұлғалар

Физические лица

Қызмет көрсететін орын

Место предоставления услуги

көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесі:

- ШҚО ББ «Р.Байсейітов атындағы Семей қаржы-экономикалық колледжі» КМҚК

канцелярия услугодателя :

- КГКП «Семейский финансово-экономический колледж имени Р.Байсеитова» УО ВКО

Қызмет құны

Стоимость услуги

Тегін

Бесплатно

Қызмет көрсету мерзімі

Срок оказания услуги

ауысу үшін:

1) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе қызметкері көрсетілетін қызметті алушыдан алынған құжаттарды қабылдауды және тіркеуді жүзеге асырады - 15 минут;

2) көрсетілетін қызметті берушінің басшысы құжаттарды қарайды және жауапты орындаушыны белгілейді - 15 минут;

3) көрсетілетін қызметті берушінің жауапты орындаушысы бұйрық жобасын ресімдейді, бір ай ішінде, бірақ, қабылдап алушы білім беру ұйымының кезекті емтихан сессиясы басталғанға дейін бес күннен кешіктірмей, басшыға қарастыру және қол қою үшін жібереді;

Кәмелетке толмаған білім алушының ата-анасы немесе заңды өкілдері басқа мекенжайға көшкен жағдайда растау құжаттарын ұсынса, оны каникул кезеңінен басқа уақытта да ауыстыруға рұқсат беріледі:

4) көрсетілетін қызметті берушінің басшысы бұйрық жобасын қарайды, қол қояды және кеңсе қызметкеріне жібереді - 30 минут;

5) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе қызметкері бұйрықты тіркейді, көрсетілетін қызметті алушыға мемлекеттік қызмет нәтижесін береді -15 минут;

қайта қабылдау үшін:

1) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе қызметкері көрсетілетін қызметті алушыдан алынған құжаттарды қабылдауды және тіркеуді жүзеге асырады - 15 минут;

2) көрсетілетін қызметті берушінің басшысы қарайды және жауапты орындаушыны белгілейді -15 минут;

3) көрсетілетін қызметті берушінің жауапты орындаушысы бұйрық жобасын ресімдейді, тапсырған сәттен бастап екі апта ішінде басшыға қарау және қол қою үшін жібереді;

4) көрсетілетін қызметті берушінің басшысы бұйрық жобасын қарайды, қол қояды және көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе қызметкеріне жібереді - 30 минут;

5) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе қызметкері бұйрықты тіркейді, көрсетілетін қызметті алушыға мемлекеттік қызмет нәтижесін береді - 15 минут;

оқу ақысын төлемегені үшін семестр кезінде оқудан шығарылған білім алушыны қайта қабылдау үшін берешегін өтеген жағдайда:

1) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе қызметкері көрсетілетін қызметті алушыдан алынған құжаттарды қабылдайды, тіркеуді жүзеге асырады - 15 минут;

2) көрсетілетін қызметті берушінің басшысы қарайды және жауапты орындаушыны - 15 минут;

3) көрсетілетін қызметті берушінің жауапты орындаушысы бұйрық жобасын ресімдейді, оқудан шығарылған күннен бастап төрт аптаның ішінде, төлемақы бойынша берешегін өтегені туралы құжатты ұсынған жағдайда үш жұмыс күні ішінде, басшыға қарау және қол қою үшін жібереді;

4) көрсетілетін қызметті берушінің басшысы бұйрық жобасын қарайды және қол қояды, кеңсе қызметкеріне жібереді - 30 минут;

5) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе қызметкері бұйрықты тіркейді, көрсетілетін қызметті алушыға мемлекеттік қызмет нәтижесін береді - 15 минут.

Для перевода:

1) сотрудник канцелярии услугодателя осуществляет прием и регистрацию полученных от услугополучателя документов - 15 минут;

2) руководитель услугодателя рассматривает и определяет ответственного исполнителя -15 минут;

3) ответственный исполнитель услугодателя оформляет проект приказа, направляет на рассмотрение и подписание руководителю – в течение одного месяца, но не позже, чем за пять дней до начала очередной экзаменационной сессии принимающей организации образования;

В случае переезда родителей или законных представителей несовершеннолет-него обучающегося на другое место жительства, допускается его перевод не в каникулярный период при представлении подтверждающих документов:

4) руководитель услугодателя рассматривает проект приказа, подписывает и направляет сотруднику канцелярии- 30 минут;

5) сотрудник канцелярии услугодателя регистрирует приказ и выдает результат государственной услуги услугополучателю -15 минут;

для восстановления:

1) сотрудник канцелярии услугодателя осуществляет прием и регистрацию полученных от услугополучателя документов - 15 минут;

2) руководитель услугодателя рассматривает и определяет ответственного исполнителя - 15 минут;

3) ответственный исполнитель услугодателя оформляет проект приказа, направляет на рассмотрение и подписание руководителю - в течение двух недель со дня его подачи;

4) руководитель услугодателя рассматривает проект приказа, подписывает и направляет сотруднику канцелярии - 30 минут;

5) сотрудник канцелярии услугодателя регистрирует приказ и выдает результат государственной услуги услугополучателю - 15 минут;

для восстановления отчисленных в течение семестра за неоплату обучения в случае погашения задолженности:

1) сотрудник канцелярии услугодателя осуществляет прием и регистрацию полученных от услугополучателя документов - 15 минут;

2) руководитель услугодателя рассматривает и определяет ответствен-ного исполнителя - 15 минут;

3) ответственный исполнитель услугодателя оформляет проект приказа, направляет на рассмотрение и подписание руководителю - в течение четырех недель после дня отчисления при предъявлении документа о погашении задолженности по оплате, в течение трех рабочих дней;

4) руководитель услугодателя рассматривает проект приказа, подписывает и направляет сотруднику канцелярии - 30 минут;

5) сотрудник канцелярии услугодателя регистрирует приказ и выдает результат государственной услуги услугополучателю - 15 минут.

Мемлекеттік мекеме арқылы қызмет көрсету

Оказание услуги через госорган

Еркін нысандағы өтініш және растау құжаттары

Заявление в произвольной форме и подтверждающие документы.

ХҚО арқылы қызмет көрсету

Оказание услуги через ЦОН

Жоқ

Нет

Мемлекеттік қызмет көрсету нәтижесі

Результат оказания госуслуги

Білім алушыларды техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарына ауыстыру немесе қайта қабылдау туралы бұйрық.

Приказ о переводе или восстановлении обучающихся в учебное заведение технического и профессионального, послесреднего образования.

Білім беру ұйымдарында білім алушыларға академиялық демалыс беру

Предоставление академических отпусков обучающимся в организациях образования

Мемлекеттік мекеме

Государственный орган

«Шығыс Қазақстан облысының білім басқармасы» (http://bilimvko.gov.kz)

«Управление образования Восточно-Казахстанской области» (http://bilimvko.gov.kz)

Қызмет алушылар

Получатели услуги

Жеке тұлғалар

Физические лица

Қызмет көрсететін орын

Место предоставления услуги

көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесі:

- ШҚО ББ «Р.Байсейітов атындағы Семей қаржы-экономикалық колледжі» КМҚК

канцелярия услугодателя :

- КГКП «Семейский финансово-экономический колледж имени Р.Байсеитова» УО ВКО

Қызмет құны

Стоимость услуги

Тегін

Бесплатно

Қызмет көрсету мерзімі

Срок оказания услуги

3 жұмыс күні

3 рабочих дня

Мемлекеттік кәсіпорын арқылы қызмет көрсету

Оказание услуги через государственное предприятия

Сырқатына байланысты ұзақтығы 6 айдан 12 айғадейінакадемиялықдемалыс беру үшін:

1) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына1-қосымшағасәйкес нысан бойынша көрсетілетін қызметті алушының (не оның заңды өкілінің) ұйым басшысының атына академиялық демалыс беру туралы өтініші;

2) амбулаториялық-емханалық ұйым жанындағы дәрігерлік-консультациялық комиссияның (бұдан әрі – ДКК) қорытындысы.

ұзақтығы 36 айдан аспайтын туберкулез бен ауырған жағдайда академиялық демалыс беру үшін:

1) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына1-қосымшағасәйкес нысан бойынша көрсетілетін қызметті алушының (не оның заңды өкілінің) ұйым басшысының атына академиялық демалыс беру туралы өтініші;

2) туберкулезге қарсы ұйымның Орталықтандырылған дәрігерлік-консультациялық комиссиясының (бұдан әрі - ОДКК) шешімі;

бала 3 жасқа толғанға дейін академиялық демалыс беру үшін:

1) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына1-қосымшағасәйкес нысан бойынша көрсетілетін қызметті алушының (не оның заңды өкілінің) ұйым басшысының атына академиялық демалыс беру туралы өтініші;

2) туу, ұл немесе қыз бала асырап алу туралы (куәлік) құжаттар.

әскери қызметке шақырылатын студентке академиялық демалыс беру үшін:

1) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 1-қосымшаға сәйкес нысан бойынша көрсетілетін қызметті алушының (не оның заңды өкілінің) ұйым басшысының атына академиялық демалыс беру туралыөтініші;

2) әскери қызметке шақыру туралы қағаз.

Для предоставления академического отпуска по болезни продолжительностью сроком от 6 до 12 месяцев:

1) заявление услугополучателя (либо его законного представителя) о предоставлении академического отпуска на имя руководителя организации образования по форме согласно приложению 1 к настоящему стандарту государственной услуги;

2) заключения врачебно-консультативной комиссии (далее - ВКК) при амбулаторно-поликлинической организации.

для предоставления академического отпуска в случае болезни туберкулезом продолжительностью сроком не более 36 месяцев:

1) заявление услугополучателя (либо его законного представителя) о предоставлении академического отпуска на имя руководителя организации образования по форме согласно приложению 1 к настоящему стандарту государственной услуги;

2) решения Централизованной врачебно-консультативной комиссии (далее - ЦВКК) противотуберкулезной организации;

для предоставления академического отпуска до достижения ребенком возраста трех лет:

1) заявление услугополучателя (либо его законного представителя) о предоставлении академического отпуска на имя руководителя организации образования по форме согласно приложению 1 к настоящему стандарту государственной услуги;

2) документы (свидетельство) о рождении, усыновлении или удочерении ребенка

для предоставления академического отпуска студентам-призывникам:

1) заявление услугополучателя (либо его законного представителя) о предоставлении академического отпуска на имя руководителя организации образования по форме согласно приложению 1 к настоящему стандарту государственной услуги;

2) повестка о призыве на воинскую службу;

Мемлекеттік қызметті көрсету нәтижесі

Результат оказания госуслуги

Белгіленгентәртіппенрасталғанбілім беру ұйымыбасшысыныңбілімалушығабасталужәнеаяқталумерзімінкөрсетеотырып, академиялықдемалыс беру туралыбұйрығының көшірмесімемлекеттіккөрсетілетінқызметстандартының 10-тармағында белгіленгеннегіздемебойыншамемлекеттікқызметкөрсетуден бас тартутуралыдәлелдіжауап

Заверенная в установленном порядке копия приказа руководителя организаций образования о предоставлении обучающемуся академического отпуска с указанием его сроков начала и окончания, либо мотивированный ответ об отказе в оказании государственной услуги по основаниям установленным пунктом 10 стандарта государственной услуги

Техникалық, кәсіптік және орта білімнен кейінгі білімі бар кадрларды даярлауға арналған мемлекеттік білім беру тапсырысын орналастыру бойынша конкурсқа құжаттарды қабылдау

Прием документов на конкурс по размещению государственного образовательного заказа на подготовку кадров с техническим, профессиональным и послесредним образованием

Мемлекеттік мекеме

Государственный орган

«Павлодар облысының білім беру басқармасы» (edupvl.gov.kz)

«Управление образования Павлодарской области» (edupvl.gov.kz)

Қызмет алушылар

Получатели услуги

Жеке тұлғалар

Физические лица

Қызмет көрсететін орын

Место предоставления услуги

Көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесі арқылы

- Павлодар облысының білім беру басқармасы

Канцелярия услугодателя

- Управление образования Павлодарской области

Қызмет құны

Стоимость услуги

Тегін

Бесплатно

Қызмет көрсету мерзімі

Срок оказания услуги

1) көрсетілетін қызметті берушіге құжаттар топтамасын тапсырған сәттен бастап –10жұмыс күні;

2) көрсетілетін қызметті алушының құжаттар топтамасын тапсыруы үшін күтудің рұқсат етілген ең ұзақ уақыты – 20 минут;

3) көрсетілетін қызметті алушыға қызмет көрсетудің рұқсат етілген ең ұзақ уақыты – 30 минут.

1) с момента сдачи пакета документов услугополучателем10 рабочих дней;

2) максимально допустимое время ожидания для сдачи пакета документов услугополучателем20 минут;

3) максимально допустимое время обслуживания услугополучателя30 минут.

«Электронды лицензиялау» порталында қызмет көрсету

Оказание услуги на портале «электронного лицензирования»

Жоқ

Нет

Мемлекеттік мекеме арқылы қызмет көрсету

Оказание услуги через госорган

1) Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2017 жылғы 7 тамыздағы № 397 бұйрығымен бекітілген стандартқа 1-қосымшаға сәйкес нысан бойыншаТехникалық және кәсіптік, орта білімненкейінгі білімі бар кадрларды даярлауға арналған мемлекеттік білім берутапсырысын орналастыружөніндегі комиссия төрағасының атына жазылған өтініш;

2) заңды тұлғаның мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтамасы немесе куәлігінің, жарғының, банктен анықтаманың, салықоргандарынан қарызының жоқтығы туралы анықтаманың көшірмесі;

3) жылжымайтын мүлікке құқықты орнатушы (жекеменшік немесе шаруашылық жүргізу құқығындағы (жедел басқару) құжаттардың көшірмелері;

4) стандартқа 2-қосымшаға сәйкес нысан бойынша мемлекеттік білім беру тапсырысын орналастыруға ұсыныс ұсынысы.

Көрсетілетін қызметті алушы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартында қарастырылған тізбеге сәйкес құжаттар топтамасын толық ұсынбаған жағдайда және (немесе) қолданыс мерзімі өткен құжаттарды ұсынғанда көрсетілетін қызметті беруші құжаттарды қабылдаудан бас тартады.

1) заявление на имя председателя Комиссии по размещению государственного образовательного заказа на подготовку кадров с техническим, профессиональным и послесредним образованием по форме согласно приложению 1 к стандарту, утвержденному приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 7 августа 2017 года № 397;

2) справка или копия свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица, устава, справки из банка, справки из налоговых органов об отсутствии задолженности;

3) копии правоустанавливающих документов на недвижимое имущество (собственное или на праве хозяйственного ведения (оперативного управления);

4) предложения на размещение государственного образовательного заказа по форме согласно приложению 2 к стандарту.

В случаях представления услугополучателем неполного пакета документов согласно перечню, предусмотренному настоящим стандартом и (или) документов с истекшим сроком действия услугодатель отказывает в приеме заявления.

Мемлекеттік қызмет көрсету нәтижесі

Результат оказания госуслуги

Білім беру ұйымдарындағы техникалық, кәсіптік және орта білімнен кейінгі білімі бар кадрларды даярлауға арналған мемлекеттік білім беру тапсырысын орналастыру бойынша конкурсқа құжаттар қабылдау немесе Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2017 жылғы 7 тамыздағы № 397 бұйрығымен бекітілген стандарттың 10 - тармағында көзделген негіздер бойынша мемлекеттік қызмет көрсетуден бас тарту туралы хабарлама.

Уведомление о принятии документов на конкурс по размещению государственного образовательного заказа на подготовку кадров с техническим, профессиональным и послесредним образованием в организациях образования либо мотивированный отказ в оказании государственной услуги по основаниям, предусмотренным пунктом 10 стандарта, утвержденному приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 7 августа 2017 года № 397.

Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі және жоғары білім беру ұйымдарындағы тәрбиеленушілер мен білім алушылардың жекелеген санаттағы азаматтарына, сондай-ақ, қорғаншылық (қамқоршылықтағы) пен патронаттағы тұлғаларына тегін тамақтандыруды ұсыну

Предоставление бесплатного питания отдельным категориям граждан, а также лицам, находящимся под опекой (попечительством) и патронатом, обучающимся и воспитанникам организаций технического и профессионального, послесреднего и высшего образования

Мемлекеттік мекеме

Государственный орган

«Шығыс Қазақстан облысының білім басқармасы» (http://bilimvko.gov.kz)

«Управление образования Восточно-Казахстанской области» (http://bilimvko.gov.kz)

Қызмет алушылар

Получатели услуги

Жеке тұлғалар

Физические лица

Қызмет көрсететін орын

Место предоставления услуги

- ШҚО ББ «Р.Байсейітов атындағы Семей қаржы-экономикалық колледжі» КМҚК


- КГКП
«Семейский финансово-экономический колледж имени Р.Байсеитова» УО ВКО

Қызмет құны

Стоимость услуги

Тегін

Бесплатно

Қызмет көрсету мерзімі:

Срок оказания услуги:

1) көрсетілетін қызметті берушіге құжаттар топтамасын тапсырған сәттен бастап –             10 күнтізбелік күндер;

2) көрсетілетін қызметті алушының құжаттар топтамасын тапсыруы үшін күтудің рұқсат етілген ең ұзақ уақыты – 20 минут;

3) көрсетілген қызметті алушыға қызмет көрсетудің рұқсат етілген ең ұзақ уақыты – 30 минут.

1) с момента сдачи пакета документов услугодателю10 календарных дней;

2) максимально допустимое время ожидания для сдачи пакета документов услугополучателем20 минут;

3) максимально допустимое время обслуживания услугополучателя30 минут.

«Электронды үкімет»порталында қызмет көрсету

Оказание услуги на портале «электронного правительства»

Жоқ

Нет

Мемлекеттік кәсіпорын арқылы қызмет көрсету

Оказание услуги через государственное предприятие

1) ата-анасының немесе оларды алмастыратын тұлғалардың еркін нысандағыкөрсетілетін қызметті берушінің басшысының атына жазбаша өтініші;

2) көп балалы отбасылардың балалары үшін туу туралы куәлігінің көшірмесі;

3) жетім балалар мен ата-анасының қамқорлығынсыз қалған, отбасыларда тәрбиеленетін балалар үшін қамқорлықты (қорғаншылықты) және патронаттық тәрбиені бекіту туралы анықтаманың көшірмесі;

4) мүгедектер және бала кезінен мүгедектер үшін мүгедектігі туралы анықтама немесе даму мүмкіндіктері шектеулі балалар үшін психологиялық-медициналық-педагогикалық консультацияның медициналық қорытындысының көшірмесі;

5) атаулы әлеуметтік көмек алуға құқығы бар отбасылардан шыққан балалар үшін өтініш берушінің (отбасының) жергілікті атқарушы органдар ұсынатын мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмекті алушыларға жататынын растайтын анықтама;

6) мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек алмайтын, жан басына шаққандағы орташа табысы ең төменгі күнкөріс деңгейінен төмен отбасылардан шыққан балалар үшін алынған табысы туралы анықтама (жұмыс істейтін ата-аналарының немесе оларды алмастыратын тұлғалардың жалақысы, кәсіпкерлік қызметтен және басқа қызмет түрлерінен түсетін кірісі, балаларға және басқа да асырауындағыларға арналған алимент түріндегі кірістер).

Көрсетілетін қызметті алушы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартында қарастырылған тізбеге сәйкес құжаттар топтамасын толық ұсынбаған жағдайда және (немесе) қолданыс мерзімі өткен құжаттарды ұсынғандакөрсетілетін қызметті беруші құжаттарды қабылдаудан бас тартады.

1) письменное заявление в произвольной форме родителей или лиц, их заменяющих на имя руководителя услугодателя;

2) копии свидетельства о рождении - для детей из многодетных семей;

3) копии справок об утверждении опеки (попечительства), патронатного воспитания - для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в семьях;

4) справки об инвалидности - инвалидам и инвалидам с детства, детям-инвалидам или копии медицинского заключения психолого-медико-педагогической консультации - для детей с ограниченными возможностями в развитии;

5) справки, подтверждающие принадлежность заявителя (семьи) к получателям государственной адресной социальной помощи, предоставляемой местными исполнительными органами, для детей из семей, имеющих право на получение адресной социальной помощи;

6) сведений о полученных доходах (заработная плата работающих родителей или их заменяющих, доходы от предпринимательской деятельности и других видов деятельности, доходы в виде алиментов на детей и других иждивенцев) - для детей из семей, не получающих государственную адресную социальную помощь, в которых среднедушевой доход ниже прожиточного минимума.

В случаях представления услугополучателем неполного пакета документов согласно перечню, предусмотренному стандартом государственной услуги, и (или) документов с истекшим сроком действия услугодатель отказывает в приеме заявления.

Мемлекеттік қызметті көрсету нәтижесі

Результат оказания госуслуги

Тегін тамақтандыруды ұсыну немесе бас тарту туралы еркін нысандағы шешім.

Решение в произвольной форме о предоставлении бесплатного питания или отказе.

«Техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарында білім алушыларға жатақхана беру»

«Предоставление общежития обучающимся в организациях

технического и профессионального образования»

Мемлекеттік мекеме

Государственный орган

«Шығыс Қазақстан облысының білім басқармасы» (http://bilimvko.gov.kz)

«Управление образования Восточно-Казахстанской области» (http://bilimvko.gov.kz)

Қызмет алушылар

Получатели услуги

Жеке тұлғалар

Физические лица

Қызмет көрсететін орын

Место предоставления услуги

1) «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы» коммерциялық емес акционерлік қоғамы»;

2) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесі:

- ШҚО ББ «Р.Байсейітов атындағы Семей қаржы-экономикалық колледжі» КМҚК

1) некоммерческое акционерное общество «Государственная корпорация «Правительство для граждан»;

2) канцелярия услугодателя :
- КГКП
«Семейский финансово-экономический колледж имени Р.Байсеитова» УО ВКО

Қызмет құны

Стоимость услуги

Тегін

Бесплатно

Қызмет көрсету мерзімі

Срок оказания услуги

техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарында білім алушылар (бұдан әрі – көрсетілетін қызметті алушы) көрсетілетін қызметті берушіге қажетті құжаттар топтамасын тапсырған сәттен бастап – 10 жұмыс күні ішінде;

с момента сдачи пакета документов обучающимся в организациях технического и профессионального образования –10 рабочих дней;

Мемлекеттік қызметті

көрсету нысаны

(электронды/ қағаз түрінде)

Форма оказания

государственной услуги

(электронная/бумажная)

Қағаз жүзінде

бумажная

Қажетті құжаттар

Необходимые документы

Көрсетілетін қызметті алушы мемлекеттік қызметті көрсету үшін көрсетілетін қызмет берушіге жүгінген кезде қажетті құжаттар тізбесі:
1)
қосымшаға сәйкес жатақханадан орын беру туралы өтініш;
2) отбасысы болса, отбасылық құрамы туралы анықтама;
3) ата-анасының (ата-аналарының) қайтыс болуы туралы куәліктің көшірмесі;
4) отбасыда 4 немесе одан да көп баланың болуы туралы анықтама (көп балалы отбасылардан шыққан балалар үшін);
5) мүгедектігін растау туралы анықтама;
6) мемлекеттік атаулы әлеуметтік жеңілдік көмек алу үшін құқықты растау туралы анықтама немесе жан басына шаққандағы орташа табысы күнкөріс шамасынан төмен отбасылардан шыққан балалар үшін атаулы әлеуметтік көмек көрсетудің жоқтығы туралы анықтама;
7) жеке басын куәландыратын құжаттың көшірмесі;
8) Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес жеңілдіктер алуға құқықты растайтын өзге де құжаттар.

1) заявление на имя руководителя организации о предоставлении места в общежитии по форме, согласно приложению 2 к настоящему стандарту;
2) справка о составе семьи, при наличии семьи;
3) копия свидетельства о смерти родителя (родителей) (для детей – сирот);
4) справка о наличии в семье 4-х и более детей (для детей из многодетных семей);
5) справка о подтверждении инвалидности по форме, утвержденной приказом Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 1 апреля 2014 года № 142-I (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 9377);
6) справка о подтверждении права для получения государственной адресной социальной помощи или справка об отсутствии оказания адресной социальной помощи, для детей из семей в которых среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума;
7) документ удостоверяющий личность (для идентификации).

Мемлекеттік қызмет көрсету нәтижесі

Результат оказания государственной услуги

техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарында білім алушыларға осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 1-қосымшаға сәйкес нысан бойынша жатақхана беру туралы жолдама.

направление о предоставлении общежития обучающимся в организациях технического и профессионального образования по форме согласно приложению 1 к настоящему стандарту государственной услуги.

Техникалық және кәсіптік білім туралы құжаттардың телнұсқаларын беру

Выдача дубликатов документов о техническом и профессиональном образовании

Мемлекеттік мекеме

Государственный орган

«Шығыс Қазақстан облысының білім басқармасы» (http://bilimvko.gov.kz)

«Управление образования Восточно-Казахстанской области» (http://bilimvko.gov.kz)

Қызмет алушылар

Получатели услуги

Жеке тұлғалар

Физические лица

Қызмет көрсететін орын

Место предоставления услуги

көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесі:

- ШҚО ББ «Р.Байсейітов атындағы Семей қаржы-экономикалық колледжі» КМҚК

канцелярия услугодателя :
- КГКП
«Семейский финансово-экономический колледж имени Р.Байсеитова» УО ВКО

Қызмет құны

Стоимость услуги

Тегін

Бесплатно

Қызмет көрсету мерзімі

Срок оказания услуги

1) мыналарға түсетін көрсетілетін қызметті алушылар үшін көрсетілетін қызметті берушіге құжаттар топтамасы тапсырылған сәттен бастап:

күндізгі оқу нысанына – 20 маусым мен 20 тамыз аралығында;

сырттай (кешкі) оқу нысанына – 20 маусым мен 20 қыркүйек аралығында;

2) көрсетілетін қызметті алушының құжаттар топтамасын тапсыруы үшін күтудің рұқсат етілген ең ұзақ уақыты – 15 минут;

3) қызмет көрсетудің рұқсат етілген ең ұзақ уақыты – 15 минут.

1) с момента сдачи пакета документов услугодателю для услугополучателей, поступающих:

на очную форму обучения – с 20 июня по 20 августа;

на заочную(вечерную) формы обучения – с 20 июня по 20 сентября.

2) максимально допустимое время ожидания для сдачи пакета документов услугополучателем – 15 минут;

3) максимально допустимое время обслуживания – 15 минут. (законодательством не предусмотрен, срок установлен исходя из п.6 ст.26 ЗРК «Об образовании»)

Мемлекеттік қызметті көрсету нысаны (электронды/ қағаз түрінде)

Форма оказания государственной услуги (электронная/бумажная)

Қағаз жүзінде

Бумажная

Мемлекеттік мекеме арқылы қызмет көрсету

Оказание услуги через госорган

қабылдау туралы еркін нысандағы өтініш; 2) білімі туралы құжаттың түпнұсқасы; 3) 3x4 см көлеміндегі 4 дана фотосурет; 4) Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің міндетін атқарушының 2010 жылғы 23 қарашадағы №907 бұйрығымен бекітілген (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде №6697 болып тіркелген) флюросуреті қоса берілген 086-У нысанындағы медициналық анықтама (І және ІІ топтағы мүгедектер мен бала жасынан мүгедектер үшін медициналық-әлеуметтік сараптаманың қорытындысы); 5) ұлттық бірыңғай тестілеудің немесе кешенді тестілеудің сертификаты (бар болса); 6) жеке басын куәландыратын құжат (тұлғаны салыстыру үшін) Көрсетілетін қызметті алушылар – шетелдіктер және азаматтығы жоқ адамдар олардың мәртебесін айқындайтын, тұрғылықты жері бойынша тіркелгендігі туралы белгісі бар құжатты ұсынады: 1) шетелдік – шетелдіктің Қазақстан Республикасында тұруға ықтиярхаты; 2) азаматтығы жоқ тұлға – азаматтығы жоқ тұлғаның куәлігі; 3) босқын – босқын куәлігі; 4) пана іздеуші тұлға – пана іздеуші тұлғаның куәлігі; 5) оралман – оралман куәлігі.

1) заявление о приеме в произвольной форме; 2) подлинник документа об образовании; 3) фотографии размером 3х4 см в количестве 4-х штук; 4) медицинская справка формы 086-У c приложением флюроснимка(для инвалидов І и II группы и инвалидов с детства заключение медико- социальной экспертизы), утвержденная приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 23 ноября 2010 года № 907 (зарегистрированный в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 6697); 5) сертификат единого национального тестирования или комплексного тестирования (при наличии); 6) документ, удостоверяющий личность (для идентификации личности). Документы, удостоверяющие личность услугополучателя, предъявляются лично или законными представителями. Услугополучатели – иностранцы и лица без гражданства, также представляют документ, определяющий их статус, с отметкой о регистрации по месту проживания:

иностранец - вид на жительство иностранца в Республике Казахстан; 2) лицо без гражданства - удостоверение лица без гражданства; 3) беженец - удостоверение беженца; 4) лицо, ищущее убежище – свидетельство лица, ищущего убежище; 5) оралман – удостоверение оралмана.

Мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартын бекіткен ҚР Білім және ғылым министрінің бұйрығының атауы

Наименование приказа Министра образования и науки РК, которым утвержден стандарт оказания данной услуги

ҚР Білім және ғылым министрінің 2015 жылғы 14 сәуірдегі № 200 «Техникалық және кәсіптік білім беру саласында көрсетілетін мемлекеттік қызметтер стандарттарын бекіту туралы» бұйрығы

Приказ Министра образования и науки РК «Обутверждении стандартов государственных услуг, оказываемых в сфере технического и профессионального образования» от 14 апреля 2015 года № 200

Мемлекеттік қызметті көрсету нәтижесі

Результат оказания госуслуги

Техникалық және кәсіптік білім туралы құжаттардың телнұсқасы

Дубликат документов о техническом и профессиональном образовании

Техникалық және кәсіптік білім туралы құжаттардың телнұсқаларын беру

Выдача дубликатов документов о техническом и профессиональном образовании

Мемлекеттік мекеме

Государственный орган

«Шығыс Қазақстан облысының білім басқармасы» (http://bilimvko.gov.kz)

«Управление образования Восточно-Казахстанской области» (http://bilimvko.gov.kz)

Қызмет алушылар

Получатели услуги

Жеке тұлғалар

Физические лица

Қызмет көрсететін орын

Место предоставления услуги

1) «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы» коммерциялық емес акционерлік қоғамы»;

2) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесі:

- ШҚО ББ «Р.Байсейітов атындағы Семей қаржы-экономикалық колледжі» КМҚК

1) некоммерческое акционерное общество «Государственная корпорация «Правительство для граждан»;

2) канцелярия услугодателя :
- КГКП
«Семейский финансово-экономический колледж имени Р.Байсеитова» УО ВКО

Қызмет құны

Стоимость услуги

Тегін

Бесплатно

Қызмет көрсету мерзімі

Срок оказания услуги

20 күнтізбелік күн

20 календарных дней

«Электронды үкімет» порталында қызмет көрсету

Оказание услуги на портале «электронного правительства»

Жоқ

Нет

Мемлекеттік мекеме арқылы қызмет көрсету

Оказание услуги через госорган

1) осы мемлекеттік қызмет көрсету стандартқа 1-қосымшаға сәйкес нысан бойынша білім туралы құжаттың жоғалу мән-жайлары немесе басқа да себептері (тегінің, атының, әкесі атының (бар болса) өзгеруі, жарамсыздығы немесе оны толтыру кезіндегі қателер) баяндалған өтініш;

2) жеке куәліктің көшірмесі (тұлғаны салыстыру үшін).

1) заявление по форме, согласно приложению 1 к настоящему стандарту государственной услуги, в котором излагаются обстоятельства утери документа об образовании или другие причины (изменение фамилии, имени, отчества (при наличии), негодность или ошибки при заполнении документа);

2) документ, удостоверяющий личность (для идентификации)

«Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы» коммерциялық емес акционерлік қоғамы» арқылы қызмет көрсету

Оказание услуги через некоммерческое акционерное общество «Государственная корпорация «Правительство для граждан»

1) осы мемлекеттік қызмет көрсету стандартқа 1-қосымшаға сәйкес нысан бойынша техникалық және кәсіптік оқу орны басшысының атына өтініш, онда білім туралы құжаттың жоғалу мән-жайлары немесе басқа да себептері (тегінің, атының, әкесі атының (бар болса) өзгеруі, жарамсыздығы немесе оны толтыру кезіндегі қателер) баяндалады;

2) жеке куәліктің көшірмесі (тұлғаны салыстыру үшін).

1) заявление на имя руководителя учебного заведения технического и профессионального образования по форме согласно приложению 1 к настоящему стандарту государственной услуги, в котором излагаются обстоятельства утери документа об образовании или другие причины (изменение фамилии, имени, отчества (при его наличии), негодность или ошибки при заполнении документа);

2) документ, удостоверяющий личность (для идентификации).

Мемлекеттік қызметті көрсету нәтижесі

Результат оказания госуслуги

Техникалық және кәсіптік білім туралы құжаттардың телнұсқасы

Дубликат документов о техническом и профессиональном образовании


Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім алуды аяқтамаған адамдарға анықтама беру

Выдача справки лицам, не завершившим техническое и профессиональное, послесреднее образование

Мемлекеттік мекеме

Государственный орган

«Шығыс Қазақстан облысының білім басқармасы» (http://bilimvko.gov.kz)

«Управление образования Восточно-Казахстанской области» (http://bilimvko.gov.kz)

Қызмет алушылар

Получатели услуги

Жеке тұлғалар

Физические лица

Қызмет көрсететін орын

Место предоставления услуги

көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесі:

- ШҚО ББ «Р.Байсейітов атындағы Семей қаржы-экономикалық колледжі» КМҚК

канцелярия услугодателя :
- КГКП
«Семейский финансово-экономический колледж имени Р.Байсеитова» УО ВКО

Қызмет құны

Стоимость услуги

Тегін

Бесплатно

Қызмет көрсету мерзімі

Срок оказания услуги

3 жұмыс күні

3 рабочих дней

«Электронды үкімет» порталында қызмет көрсету

Оказание услуги на портале «электронного правительства»

Жоқ

Нет

Мемлекеттік мекеме арқылы қызмет көрсету

Оказание услуги через госорган

1) осы стандартқа 1-қосымшаға сәйкес белгіленген үлгідегі анықтаманы беру туралы ұйым басшысының атына өтініш;

2) жеке басын куәландыратын құжат(қызмет алушы тұлғаны салыстыру үшін қажет).

1) заявление на имя руководителя организации о предоставлении справки по форме согласно приложению 2 к настоящему стандарту государственной услуги;

2) документ, удостоверяющий личность (требуется для идентификации личности услугополучателя).

ХҚО арқылы қызмет көрсету

Оказание услуги через ЦОН

Жоқ

Нет

Мемлекеттік қызмет көрсету нәтижесі

Результат оказания госуслуги

осы стандартқа 3-қосымшаға сәйкес нысан бойынша техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім алуды аяқтамаған адамдарға анықтама беру.

справка, выдаваемая лицам, не завершившим техническое и профессиональное, послесреднее образование по форме согласно приложению 1 к настоящему стандарту государственной услуги.